Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR") Vás Česká společnost ekonomická informuje, že:

  1. Česká společnost ekonomická, Politických vězňů 7, Praha 1, 110 00 je správcem osobních údajů;
  2. osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu evidence svých členů za účelem plnění svého poslání ve smyslu organizace přednášek, seminářů a popularizace ekonomie v České republice;
  3. zdrojem osobních údajů je pouze webový formulář, který subjekt údajů sám vyplňuje;
  4. kategoriemi osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jsou (a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), (b) popisné údaje (např. bankovní spojení), (c) další údaje nezbytné pro plnění poslání České společnosti ekonomické;
  5. kategoriemi subjektů údajů jsou člen správce a zaměstnanec správce;
  6. kategoriemi příjemců osobních údajů je zpracovatel, státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni;
  7. zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů;
  8. doba zpracování osobních údajů je v souladu se plněním povinností České společnosti ekonomické vůči členům, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů;